Live Sex Book - free blog hosting
Bookmark Porn | FUCKBOOK | Free Porn | Porn | amateur porno
Home  Report Abuse  Directory  Signup  Video On Line 

 

yasli porno izle

2011-Dec-26 - yasli porno izle

Hamilelik d?nemi kad?nlar i?in apayr? bir d?nemdir. Bu d?nemde cinsel birlikteli?e ?ok dikkat edilmelidir. Bu d?nem di?er d?nemlerden ayr? olarak bir tak?m durumlar? i?ermektedir. Hamilelik d?neminde kad?nlar?n genital ve g???s b?lgelerinde kan ak??? art??? meydana gelmektedir. Bu durum kad?nlar?n daha ?ok haz almas?n? sa?lar. Buna mukabil olarak bu d?nemde g???slerde dolgunluk meydana geldi?i i?in kad?nlarda a?r? da meydana gelebilmektedir. Bu ba?lamda hamile e?iniz ile cinsel ili?kiye girmeniz kanlanma art???ndan meydana gelmesi neticesinde a?r?ya neden olabilir. Bu durumdan ?t?r? olarak mutlak surette kad?na bu durumunda dikkat etmeli ve kesinlikle ?n sevi?me sa?lanmadan cinsel yak?nl?k kurmamal?d?r. ??nk? ?n sevi?me neticesinde kad?nlarda Vajinal ?slakl?k meydana gelmektedir. porn sex Bu durumda cinsel ya?amda dikkat edilmesi gereken konumlardan bir tanesi de cinsel pozisyonu do?ru bir ?ekilde tercih etmektir. Aksi takdirde bebe?e ve anne aday?na zarar gelebilmektedir. Bu ba?lamda erkek pozisyon se?erken anne karn?na yaslanmayacak derecede hareket etmelidir. Zaten bu ba?lamda anne aday? ve e?i do?ru pozisyonlar? kendileri de anlayabileceklerdir. Bu durumda hekim tavsiyesi ?zere hareket etmek daha do?ru olacakt?r. Gebeli?in ilerleyen d?nemlerinde cinsel ili?kiyi kesmek ?ok daha faydal? olabilecektir. Bu konuda kad?n do?um doktorunun izni ile de hareket etmeli ve tavsiyelere kulak asmal?d?r. E?er bu konuya dair olarak daha geni? bir ?ekilde bilgi sahibi olmay? arzu ediyor iseniz hemen web sayfam?z? inceleyerek pek ?ok konuya eri?in.
Comments (0) :: Post A Comment! :: Permanent Link

2011-Dec-26 - seks filmleri

Menopoz d?neminde ?strojen hormonu az oldu?u i?in bu hormonun olmamas?na ba?l? olarak Vajinal doku ?ok k?r?lgan bir hale gelir ve ?ok zay?flar. Ayr?ca bu d?nemde Vajinal bezlerden meydana gelen salg?lar ?ok azal?r. Ki bunlar kayganl??? sa?layan bezlerdir. Bunlar?n azalmas? neticesinde ?ok ?e?itli enfeksiyonlara zemin haz?rlanabilir. Bu durumda en ?ok meydana gelen problemlerden bir tanesi de a?r?l? cinsel birle?medir. A?r?l? cinsel birle?me bu d?nemde en ?ok meydana gelen problemlerden bir tanesidir. ?strojen hormonunun az olmas? sebebi ile g???slerde k???lme, deride k?r???kl?k, deride incelme, ter bezlerinde, koku sa?layan bezlerde de?i?iklikler az olmaktad?r. Bu durumun etkisi ile hastal???n cinselli?e bak??? de?i?mektedir. Hormonun az olmas? sebebi ile bayanlar bu d?nemde cinsellikten uzak kalmay? arzu edebilir ve bunun neticesinde bir tak?m problemler ya?anabilir. siki? porno
Comments (0) :: Post A Comment! :: Permanent Link

2011-Dec-26 - porno izle

?lk gece korkusu bayanlar?n en ?ok korkmu? olduklar? problemlerden bir tanesidir. Bu korku gen? bayanlarda daha ?ok g?r?lmektedir. Bu problem bazen bayanlarda da olabilmektedir. Bu korkunun meydana gelmesinde bir tak?m nedenler sebep olmaktad?r. Yanl?? bilgiler, aile i?in ?rk?tme ve korkutma gibi hadiseler ilk gece korkusunda rol oynamaktad?r. Bu sorunu ya?ayan insanlar olduk?a ?ok defa psikologlara ba?vurmaktad?rlar. Bu noktada ki?inin e?inin han?ma ho?, yumu?ak, anlay??l? olmal?d?r. Sert bir ?ekilde olaya yakla?an insanlar e?lerini daha zor bir duruma b?rakacaklard?r. Aksi halde sert bir yap? ile ki?inin e?ine ??k??mas? olay? daha da ??kmaza sokacakt?r. Tam tersine olarak bu korkuyu ya?ayana olumlu yakla?mak, sevecen tav?r tak?nmak gerekir. siki? porno ?lla ilk gece ili?kinin ya?anmas?na sebep yoktur. Farkl? bir g?ne cinsel birle?meyi ertelemek gerekmektedir. Fakat i?i t?mden sonraya b?rakmak, “olmasa da olur “ gibi bak?? a??lar? ile olaya yakla?mak da hi? do?ru olmayacakt?r. Bunun yerine ki?inin e?i ile konu?mas?, ona anlay?? g?stermesi ?ok daha uygun olan bir davran?? olma ?zelli?ini ta??yor. Bu noktada cinselli?e dair olarak psikologlardan da destek almak fayda getirebileceklerdir. Olumsuz bilgileri akl?n?zdan gidermedi?iniz s?rece bu sorunu daha da artt?rabilir ve ??kmaza girebilirsiniz. Uzman bir psikologdan destek almak bu noktada faydal? olacakt?r. Aksi takdirde olaydan uzak kalarak kendi i? d?nyan?za hapsolman?z sizler a??s?ndan i?inden ??k?lamaz bir hal alabilir.
Comments (0) :: Post A Comment! :: Permanent Link

2011-Dec-26 - gecici seks

?strojen hormonun kad?n v?cudu ?zerinde pek ?ok etkisi bulunmaktad?r. Bu hormonun en b?y?k g?revlerinden bir ka?? bayanlarda Vajinal ?slanma, kad?nca hissetme, g??s?n b?y?mesi gibi durumlard?r. Fazla olan ?strojen hormonu ise v?cut ?zerinde fiziki olarak bir tak?m etkilerde rol oynamaktad?r. Bu etkilere misal olarak kal?a gibi v?cudun bir tak?m b?lgelerinde a??r? ya?lanmay? ?rnek verebiliriz. Bu durumda kal?a ve bacaklar kal?n olmaktad?r. ?strojen hormonu su da tutmaktad?r. Bu noktada v?cut ?zerinde bir tak?m ?demler olu?abilmektedir. ?strojen fazlal??? kan miktar?ndan tutun da v?cudun farkl? alanlar?na kadar ?nemli sa?l?k problemlerine yol a?abilmektedir. ?strojen miktar?n?n fazlal??? bu gibi durumlardan ?t?r? olarak adet d?zensizli?ine de sebep olmaktad?r. porno izle porno ?strojenin fazla salg?lanmas? bir tak?m hastal?klardan ?t?r? meydana gelmektedir. Fazla ?strojen miktar? v?cut i?in olduk?a ?ok b?y?k zararlara sahip durumdad?r. Hormonlu g?dalar, ?e?itli spiraller gibi durumlar ?strojen hormonunun artmas?na sebep olmaktad?r. Do?um kontrol haplar? da ?strojen hormonunun v?cut ?zerinde artmas?nda rol oynamaktad?r. Bu hormon kad?nl?ktan ?ok ?nemlidir. Cinsel birle?me noktas?nda ?nemli bir konumda yer alan bu hormonun eksiklik ve fazlal??? da olduk?a z?t etkilerde rol oynamaktad?r. Bundan ?t?r? olarak sa?l?kl? bir cinsel ya?am i?in muhakkak surette bu hormonu d?zenli tutmaya ?al??mal? ve b?ylece hareket etmelidir. Cinsel sa?l?k noktas?nda ?nemli bir konum ?zerinde yer almay? arzu ediyor iseniz hemen bir hekime ba?vurup kontrol ettirin.
Comments (0) :: Post A Comment! :: Permanent Link

2011-Dec-26 - tecavuz izle

Cinsel birle?me dikkatlice yap?lmas? ve bir tak?m sa?l?k problemlerine dair olarak yap?lmas? gereken bir konudur. Cinsel birle?me v?cudun pek ?ok b?lgesi i?in ?nemli oranlarda yararlara sebep olan bir hadisedir. Cinsel birle?me ile kalp ve damar sa?l???ndan tutun da vajina b?lgesindeki kaslara kadar v?cudun pek ?ok alan?nda b?y?k yararlar bulunmaktad?r. Bu yararlardan bir tanesi v?cut ?zerinde fel? riskinin azalmas? olarak ifade edilebilir. ??nk? d?zenli bir ?ekilde cinsel ili?kiye giren ve orgazm olan bir insan?n damarlar?nda kan ak??? artmakta ve v?cudu ba?l? ba??na spor yapm?? gibi bir hal almaktad?r. Bu noktadan ?t?r? olarak etkili bir ?ekilde insanlar cinselli?e ?nem vermelidirler. sex izle porn Cinselli?e iyi bir ?ekilde ?nem vermek demek bunu sa?l?kl? bir ?ekilde yapmak demektir. Sa?l?kl? ki?i se?iminde de bir garanti olmad???ndan ?t?r? olarak muhakkak surette e?iniz ile tek partner olarak birlikte olmal?s?n?z. Aksi takdirde ba?ka insanlar ile cinsel birle?mede bulunmak v?cut sa?l??? i?in de ?ok b?y?k zararlar? ta??maktad?r. Frengi gibi hastal?klardan tutun da A?DS gibi b?y?k hastal?klara kadar pek ?ok bula??c? hastal?k bu ?ekilde bula?maktad?r. Dolay?s? ile mutlak olarak temiz olan bir ?ekilde cinsel ya?am s?rd?r?lmelidir. Ayn? zamanda tek partner olarak evlilik dairesinde s?rd?rd???n?z ili?kide de hijyenik ko?ullara dikkat ederek ili?kide bulunmal?s?n?z. Bu ve bunun gibi detayl? bilgiler i?in sitemizi inceleyin. Ba?ar?l? bir cinsel ya?am dileriz.
Comments (0) :: Post A Comment! :: Permanent Link

Information

yasli porno izle
Porn